#
#

Χαρτογράφηση Dream

Στο "Digital Gap During COVID for VET Learners at Risk in EU" 06/2020, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης "Cedefop" τονίζει σαφώς ότι οι ανάγκες του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτών είναι:

• Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική χρήση των πλατφορμών.
• Ελλιπής εμπειρία για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.

Δεδομένης της ανάγκης για σχετικές πληροφορίες για τη μετέπειτα ανάπτυξη της εργαλειοθήκης κατάρτισης και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ευρήματα, η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει χαρτογράφηση και απογραφή των προκλήσεων της ψηφιακής επιχειρηματικότητας για τις ΜμΕ.

Με τον τρόπο αυτό, οι εταίροι θα προσδιορίσουν τις ανάγκες, τις τάσεις, τις ευκαιρίες, τη δυναμική, τις πιο σχετικές δεξιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ σε ένα μετα-πανδημικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, την απασχόληση και τα οικοσυστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες της κοινοπραξίας (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία και σε ολόκληρη την ΕΕ) μέσω μιας κοινής μεθοδολογίας χαρτογράφησης.

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις ανάγκες σε δεξιότητες θα συγκριθούν με το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες "DigComp" και το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων επιχειρηματικότητας "EntreComp" για να διασφαλιστεί η εφαρμοσιμότητα και η εγκυρότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Downloads:


Composite Report    Executive Summary    Bibliographical Knowledge Bank

Εταίροι