#
#

Κατευθυντήριες γραμμές Dream

Στην τελική ευθεία του έργου, και μετά από μια πιλοτική περίοδο κατά την οποία θα δοκιμαστεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η διδακτική του χρησιμότητα, θα αναλυθούν τα αντίστοιχα ευρήματα και θα αναπτυχθεί ένα έγγραφο θέσης με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική κατάρτιση στο οικοσύστημα της ΕΕΚ, καθώς και πιθανά μέτρα τελειοποίησης της εργαλειοθήκης DREAM.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα του έργου και θα επιτρέψουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων, καθώς και της εμπειρίας και των διδαγμάτων που αποκόμισε η κοινοπραξία κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στις διάφορες φάσεις του έργου. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα χρησιμεύσουν ως ένα χρήσιμο εργαλείο για το οικοσύστημα τυπικής και μη τυπικής ΕΕΚ της ΕΕ και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Με τον τρόπο αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές του DREAM θα συμβάλουν στην ενίσχυση των οικοσυστημάτων τυπικής και μη τυπικής ΕΕΚ για τη στήριξη των ΜμΕ, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι πιο ευάλωτες στις αλλαγές του περιβάλλοντος, ευθυγραμμιζόμενες με τους στόχους του έργου.

Εταίροι