#
#

Smernice Dream

V zadnjem delu projekta in po pilotnem obdobju, v katerem se bo preizkusila kakovost gradiva za usposabljanje in njegova didaktična uporabnost, se bodo analizirale ustrezne ugotovitve in pripravil se bo dokument s stališči, ki bo vseboval izkušnje za oblikovalce politik in smernice za prihodnje usposabljanje v ekosistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter možne ukrepe za izboljšanje orodja DREAM.

Te smernice bodo oblikovale končni rezultat projekta in omogočile razširjanje rezultatov ter izkušenj in spoznanj, ki jih je konzorcij pridobil med sodelovanjem v različnih fazah projekta. Smernice bodo uporabno orodje za formalni in neformalni ekosistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU ter oblikovalce politik.

Na ta način bodo smernice DREAM prispevale k spodbujanju formalnih in neformalnih ekosistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podporo MSP, zlasti mikropodjetij, ki so bolj občutljiva na spremembe v okolju, kar je v skladu s cilji projekta.