#

Training Dream

Ψηφιακά εργαλεία για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των ΜΜΕ
Feedback form    |           |   Download:
Εισαγωγή στον ψηφιακό επιχειρηματικό σχεδιασμό

Τι είναι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και πώς μπορεί να είναι ψηφιακός;  

Ο προγραμματισμός του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος είναι μια απαραίτητη διαδικασία για τη δημιουργία νέων πρωτοβουλιών, ορίζεται ο επιχειρηματικός σχεδιασμός.

Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα έγγραφο στο οποίο προσδιορίζεται, περιγράφεται και αναλύεται μια επιχειρηματική ευκαιρία, ή μια επιχείρηση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εξετάζοντας την τεχνική, οικονομική και οικονομική της σκοπιμότητα. Το Σχέδιο αναπτύσσει όλες τις διαδικασίες και στρατηγικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να μετατραπεί η επιχειρηματική ευκαιρία σε πραγματικό επιχειρηματικό έργο.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου ονομάζεται επιχειρηματικός σχεδιασμός και παρέχει στους επιχειρηματίες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησής τους και τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή.

Ένα ψηφιακό επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια στρατηγική μέσω της οποίας μια επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ψηφιακή διάσταση υλοποιώντας δραστηριότητες όπως η πώληση προϊόντων/υπηρεσιών στο διαδίκτυο ή η εφαρμογή λογισμικών για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης διοικητικών εργασιών και εσωτερικών διαδικασιών.

Ως μη ψηφιακή εκδοχή του, παρέχει στους επιχειρηματίες στόχους που πρέπει να επιτύχουν, δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και δείκτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εργασίας που παραδίδεται. Ο γενικός στόχος μιας εταιρείας θα είναι ο ίδιος εντός και εκτός σύνδεσης, και οι δύο στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα ταιριάζουν με αυτόν.

Βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή επιτυχημένου ψηφιακού επιχειρηματικού σχεδίου και επιχειρηματικού σχεδίου:

Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της επιχείρησής σας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Ακολουθούν ορισμένες καλές πρακτικές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον προγραμματισμό της επιχείρησής σας:

 1. Θέστε ξεκάθαρους στόχους και στόχους: Καθορίστε συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, σχετικούς και χρονικά περιορισμένους (SMART) στόχους που παρέχουν μια σαφή κατεύθυνση για την επιχείρησή σας. Αυτοί οι στόχοι θα καθοδηγήσουν τις προσπάθειες προγραμματισμού σας.
 2. Έρευνα Αγοράς: Ερευνήστε διεξοδικά την αγορά-στόχο σας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών, των προτιμήσεων και των συμπεριφορών των πελατών, καθώς και των ανταγωνιστών σας. Αυτές οι πληροφορίες θα ενημερώσουν τις στρατηγικές και τις αποφάσεις σας.
 3. Ανάλυση SWOT: Πραγματοποιήστε μια ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) για να αξιολογήσετε το εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρηματικό σας περιβάλλον. Αυτή η ανάλυση σάς βοηθά να προσδιορίσετε βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσετε.
 4. Δημιουργήστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο: Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει το επιχειρηματικό σας μοντέλο, τις στρατηγικές, τις οικονομικές προβλέψεις και τα σχέδια ανάπτυξης. Ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι απαραίτητο για την προσέλκυση επενδυτών και την καθοδήγηση της επιχείρησής σας.
 5. Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός: Δημιουργήστε λεπτομερείς οικονομικές προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων αποτελεσμάτων, των ισολογισμών και των προβλέψεων ταμειακών ροών. Επανεξετάζετε και ενημερώνετε τακτικά αυτά για να διασφαλίζετε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
 6. Προϋπολογισμός: Αναπτύξτε έναν ετήσιο προϋπολογισμό που κατανέμει πόρους σε διάφορες πτυχές της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, των λειτουργιών και της επέκτασης. Επιμείνετε στον προϋπολογισμό σας για να ελέγξετε το κόστος.
 7. Διαχείριση Κινδύνων: Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους για την επιχείρησή σας και αναπτύξτε στρατηγικές για τον μετριασμό ή τη διαχείρισή τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων ή την αγορά ασφάλισης.
 8. Στρατηγική Μάρκετινγκ: Αναπτύξτε ένα σχέδιο μάρκετινγκ που περιγράφει πώς θα προσεγγίσετε το κοινό-στόχο σας, θα δημιουργήσετε αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας και θα αυξήσετε τις πωλήσεις. Εξετάστε τα κανάλια μάρκετινγκ τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης.
 9. Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Εστίαση στην οικοδόμηση και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών και την αναζήτηση σχολίων για βελτίωση.
 10. Σχέδιο Λειτουργίας: Τεκμηριώστε τις επιχειρησιακές σας διαδικασίες και διαδικασίες για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Αναζητείτε συνεχώς τρόπους για να εξορθολογίσετε τις λειτουργίες.
 11. Νομική και Κανονιστική Συμμόρφωση: Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο και την τοποθεσία σας. Συμμορφωθείτε με όλες τις απαραίτητες άδειες και άδειες.
 12. Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού: Εάν έχετε υπαλλήλους, σχεδιάστε την πρόσληψη, την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους. Ένα εξειδικευμένο και με κίνητρα εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητο για την επιτυχία της επιχείρησης.
 13. Τεχνολογική Ολοκλήρωση: Αγκαλιάστε την τεχνολογία για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για επικοινωνία, διαχείριση έργου και ανάλυση.
 14. Αειφορία και Κοινωνική Ευθύνη: Λάβετε υπόψη τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της επιχείρησής σας. Εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης.
 15. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Παρακολουθήστε συνεχώς την απόδοσή σας σε σχέση με τους στόχους σας και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI). Χρησιμοποιήστε αυτά τα δεδομένα για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να προσαρμόσετε τα σχέδιά σας όπως απαιτείται.
 16. Προσαρμοστικότητα: Να είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε τα σχέδιά σας όταν αλλάξουν οι συνθήκες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτες και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές στην αγορά, την τεχνολογία και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
 17. Ζητήστε επαγγελματική συμβουλή: Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε μέντορες, επιχειρηματικούς συμβούλους και ειδικούς σε σχετικούς τομείς. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και καθοδήγηση.
 18. Δικτύωση: Δημιουργήστε ένα ισχυρό δίκτυο επαφών στον κλάδο σας. Η δικτύωση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για συνεργασία, συνεργασίες και μάθηση από τις εμπειρίες άλλων.

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι μια συνεχής διαδικασία. Επανεξετάζετε και ενημερώνετε τακτικά τα σχέδιά σας για να παραμείνετε σχετικοί και ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο.

Ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται σε επιχειρηματικά εγχειρήματα τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές διαδικασίες ενισχύουν την ανθεκτικότητά του και διευρύνουν τις γνώσεις των επιχειρηματιών σχετικά με αυτά.

Ψηφιακά εργαλεία για επιχειρηματικό σχεδιασμό από τη συνάρτηση  

Τα ψηφιακά εργαλεία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε διάφορες πτυχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού σε διάφορες κατηγορίες. Δείτε πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό σε διάφορους τομείς:

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός:

 • Εργαλεία ανάλυσης SWOT: Εργαλεία όπως τα πρότυπα ανάλυσης SWOT σε PowerPoint ή διαδικτυακές πλατφόρμες βοηθούν στον εντοπισμό των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών ενός οργανισμού.
 • Λογισμικό χαρτογράφησης στρατηγικής: Εργαλεία όπως το Strategy Mapper βοηθούν στην οπτικοποίηση και διαχείριση στρατηγικών σχεδίων και βασικών δεικτών απόδοσης (KPI).

2. Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός:

 • Λογισμικό χρηματοοικονομικής πρόβλεψης: Εφαρμογές όπως το Prophix ή το Adaptive Insights βοηθούν στον προϋπολογισμό, την πρόβλεψη και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση.
 • Λογισμικό λογιστικής: Πλατφόρμες όπως το QuickBooks και το Xero απλοποιούν την οικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων, των ισολογισμών και των καταστάσεων ταμειακών ροών.

3. Σχεδιασμός μάρκετινγκ και πωλήσεων:

 • Εργαλεία Marketing Analytics: Το Google Analytics, το HubSpot και το Adobe Analytics παρέχουν δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τη συμπεριφορά των πελατών για την ενημέρωση των στρατηγικών μάρκετινγκ.
 • Λογισμικό CRM: Λογισμικό Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών όπως το Salesforce και το HubSpot Το CRM βοηθά στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, στην παρακολούθηση δυνητικών πελατών πωλήσεων και στη βελτιστοποίηση των προσπαθειών μάρκετινγκ.

4. Σχεδιασμός Έργου:

 • Λογισμικό διαχείρισης έργου: Εργαλεία όπως τα Asana, Trello και Microsoft Project βοηθούν στη διαχείριση εργασιών, τον προγραμματισμό, την κατανομή πόρων και την παρακολούθηση προόδου.
 • Λογισμικό Gantt Chart: Εφαρμογές όπως το Smartsheet και το TeamGantt βοηθούν στη δημιουργία και διαχείριση γραφημάτων Gantt για τον προγραμματισμό του έργου.

5. Ανάπτυξη και καινοτομία προϊόντων:

 • Λογισμικό διαχείρισης προϊόντων: Πλατφόρμες όπως η Jira και η Aha! βοήθεια στη διαχείριση χαρτών πορείας προϊόντων, αιτημάτων χαρακτηριστικών και διαδικασιών ανάπτυξης.
 • Εργαλεία διαχείρισης ιδεών: Λογισμικό διαχείρισης ιδεών όπως το IdeaScale και το Crowdicity μπορούν να συλλέγουν και να αξιολογούν ιδέες για καινοτομία.

6. Διαχείριση κινδύνου:

 • Λογισμικό αξιολόγησης κινδύνου: Εργαλεία όπως το RiskWatch και το RiskSense βοηθούν στην αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον μετριασμό των επιχειρηματικών κινδύνων.
 • Λογισμικό συμμόρφωσης: Εφαρμογές όπως το ZenGRC και το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης βοηθούν στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και στη διαχείριση κινδύνου.

7. Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού:

 • Λογισμικό διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού: Συστήματα όπως το BambooHR και το Workday βοηθούν στον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων, της διαχείρισης απόδοσης και της εκπαίδευσης εργαζομένων.
 • Εργαλεία ανάλυσης εργατικού δυναμικού: Λογισμικό όπως το Visier παρέχει πληροφορίες για τα δεδομένα του εργατικού δυναμικού, βοηθώντας στον στρατηγικό σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού.

8. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Λειτουργικός Σχεδιασμός:

 • Λογισμικό διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: Εργαλεία όπως το SAP SCM και το Oracle Supply Chain Cloud βελτιστοποιούν τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση αποθεμάτων και την εφοδιαστική.
 • Λογισμικό διαχείρισης αποθέματος: Εφαρμογές όπως το Fishbowl και το TradeGecko βοηθούν τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το απόθεμά τους.

9. Έρευνα Αγοράς και Ανάλυση Ανταγωνισμού:

 • Εργαλεία έρευνας και έρευνας αγοράς: Το SurveyMonkey και το Google Forms βοηθούν στη συλλογή δεδομένων για έρευνα αγοράς.
 • Λογισμικό Ανταγωνιστικής Ανάλυσης: Εργαλεία όπως το SEMrush και το SimilarWeb βοηθούν στην ανάλυση της διαδικτυακής παρουσίας των ανταγωνιστών και των στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ.

10. Σχεδιασμός επιχειρηματικής συνέχειας και αποκατάστασης από καταστροφές:

 • Λογισμικό Business Continuity: Πλατφόρμες όπως το Datto και το Zerto βοηθούν στη δημιουργία και εφαρμογή σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας και στρατηγικών αποκατάστασης από καταστροφές.
 • Συστήματα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης: Υπηρεσίες όπως το Everbridge βοηθούν στην επικοινωνία με τους υπαλλήλους και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα ψηφιακά εργαλεία σε αυτές τις κατηγορίες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών για τον εξορθολογισμό του προγραμματισμού, τη βελτίωση της ανάλυσης δεδομένων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Η επιλογή των εργαλείων θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους σχεδιασμού της επιχείρησής σας.

Πώς μπορώ να διευθύνω μια επιχείρηση που βασίζεται σε δεδομένα και ποιος είναι ο αντίκτυπος;

Ορισμός του Data-driven και η σημασία του στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού  

Η εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις θα διευκολύνει μεγάλο αριθμό διαδικασιών και θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να αναλύονται για τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, να πειραματίζονται και να δοκιμάζονται διαφορετικές διαδικασίες για την καινοτομία των διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η "κατευθυνόμενη από δεδομένα" αναφέρεται σε μια προσέγγιση ή μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα και πραγματικές πληροφορίες για να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει επιχειρηματικές στρατηγικές, λειτουργίες και λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί δίνουν προτεραιότητα στη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων για να ενημερώσουν τις επιλογές και τις ενέργειές τους αντί να βασίζονται αποκλειστικά στη διαίσθηση ή τις προηγούμενες πρακτικές.

Οι βασικές πτυχές μιας προσέγγισης με γνώμονα τα δεδομένα στην επιχείρηση περιλαμβάνουν:

 • Συλλογή δεδομένων: Συγκέντρωση σχετικών και ακριβών δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως σχόλια πελατών, έρευνα αγοράς, στοιχεία πωλήσεων, αναλυτικά στοιχεία ιστότοπου και άλλα.
 • Ανάλυση δεδομένων: Χρήση εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για την επεξεργασία και την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών από τα δεδομένα που συλλέγονται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό προτύπων, τάσεων, συσχετισμών και ανωμαλιών στα δεδομένα.
 • Ενημερωμένη Λήψη Αποφάσεων: Χρήση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την ανάλυση δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων και τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη προϊόντων, το μάρκετινγκ, την τιμολόγηση και την κατανομή πόρων.
 • Συνεχής βελτίωση: Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας δεδομένα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, τη μείωση της αναποτελεσματικότητας και τον εντοπισμό ευκαιριών για ανάπτυξη.
 • Εξατομίκευση: Αξιοποίηση δεδομένων πελατών για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών και προσφορών, όπως στοχευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ ή προσαρμοσμένες προτάσεις προϊόντων.
 • Μείωση κινδύνου: Αξιολόγηση και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων με ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών απειλών και τρωτών σημείων.
 • Μετρήσεις απόδοσης: Καθιέρωση βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) και χρήση δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου, τη μέτρηση της επιτυχίας και τον καθορισμό σημείων αναφοράς για βελτίωση.
 • Ικανότητα προσαρμογής: Είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις προτιμήσεις των πελατών με βάση τις πληροφορίες δεδομένων, επιτρέποντας γρήγορες προσαρμογές στις επιχειρηματικές στρατηγικές.

Η προσέγγιση που βασίζεται στα δεδομένα έχει γίνει ολοένα και πιο ουσιαστική στις σύγχρονες επιχειρήσεις λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που μπορούν να συλλέξουν οι οργανισμοί και της διαθέσιμης τεχνολογίας για την επεξεργασία και την ανάλυση αυτών των δεδομένων. Βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών και να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Επιλογή δεικτών για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων που βασίζονται σε δεδομένα  

Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών για παρακολούθηση σε μια επιχείρηση που βασίζεται σε δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Οι συγκεκριμένοι δείκτες που θα επιλέξετε θα εξαρτηθούν από τους στόχους της επιχείρησής σας, τον κλάδο και τα δεδομένα που έχετε διαθέσιμα. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τους κατάλληλους δείκτες:

1. Καθορίστε τους επιχειρηματικούς σας στόχους:
Ξεκινήστε προσδιορίζοντας τους στόχους της επιχείρησής σας και τι στοχεύετε να επιτύχετε. Για παράδειγμα, θέλετε να αυξήσετε τα έσοδα, να βελτιώσετε την ικανοποίηση των πελατών, να βελτιώσετε την ευημερία του προσωπικού ή να επιτύχετε άλλα συγκεκριμένα αποτελέσματα;

2. Κατανοήστε τους βασικούς τομείς απόδοσης:
Προσδιορίστε τους βασικούς τομείς της επιχείρησής σας που συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων σας. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πωλήσεις, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, λειτουργίες και πολλά άλλα.

3. Προσδιορίστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs):

 • Για κάθε βασική περιοχή, καθορίστε τους συγκεκριμένους KPI που θα αντιπροσωπεύουν καλύτερα την απόδοση. Αυτά πρέπει να είναι μετρήσιμα, μετρήσιμα και σχετικά με τους στόχους σας. Παραδείγματα KPI περιλαμβάνουν:
  • Πωλήσεις: Έσοδα, ποσοστό μετατροπής, μέση αξία συναλλαγής.
  • Μάρκετινγκ: Επισκεψιμότητα ιστότοπου, αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, κόστος ανά πελάτη.
  • Εξυπηρέτηση πελατών: Βαθμολογία ικανοποίησης πελατών, χρόνος απόκρισης, ποσοστό ανάλυσης.
  • Λειτουργίες: Κύκλος εργασιών αποθέματος, ποσοστό έγκαιρης παράδοσης, αποδοτικότητα παραγωγής.

4. Δώστε προτεραιότητα στους KPI:
Δεν είναι όλοι οι KPI της ίδιας σημασίας. Δώστε προτεραιότητα στους δείκτες που έχουν τον πιο σημαντικό αντίκτυπο στους επιχειρηματικούς σας στόχους.

5. Διασφαλίστε τη διαθεσιμότητα δεδομένων:
Επιβεβαιώστε ότι έχετε πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα για τα επιλεγμένα KPI. Αυτό μπορεί να απαιτεί συλλογή και ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως αρχεία πωλήσεων, συστήματα CRM, αναλυτικά στοιχεία ιστότοπου και άλλα.

6. Θέστε στόχους:
Καθορίστε συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους ή σημεία αναφοράς για κάθε KPI. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και ευθυγραμμισμένοι με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

7. Παρακολουθήστε τακτικά:
Εφαρμόστε ένα σύστημα για την τακτική παρακολούθηση και ανάλυση των επιλεγμένων δεικτών σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πίνακες εργαλείων σε πραγματικό χρόνο, περιοδικές αναφορές ή αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις όταν πληρούνται ορισμένα όρια.

8. Χρησιμοποιήστε δεδομένα για την προώθηση της λήψης αποφάσεων:
Ερμηνεύστε τα δεδομένα για να αποκτήσετε γνώσεις και να ενημερώσετε στρατηγικές αποφάσεις. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές για να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

9. Προσαρμόστε όπως χρειάζεται:
Να είστε ανοιχτοί στην αναθεώρηση της επιλογής των δεικτών σας καθώς η επιχείρησή σας εξελίσσεται ή καθώς γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα. Η προσαρμογή των KPI σας μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη στρατηγική μέτρησής σας σχετική.

10. Επικοινωνήστε και ευθυγραμμίστε:
Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας κατανοεί τους επιλεγμένους KPI και πώς συμβάλλουν στους συνολικούς επιχειρηματικούς στόχους. Ευθυγραμμίστε την οργάνωση γύρω από αυτούς τους δείκτες.

Η επιλογή των δεικτών δεν είναι στατική. θα πρέπει να εξελίσσεται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους και τις αλλαγές στο ανταγωνιστικό τοπίο. Η συνεχής βελτίωση και προσαρμογή των KPI σας διασφαλίζει ότι η επιχείρησή σας παραμένει βασισμένη στα δεδομένα και ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις.

Ψηφιακά εργαλεία για επιχειρηματικό σχεδιασμό

Ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης  

Τα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης έχουν γίνει απαραίτητα για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε διάφορες πτυχές της διαχείρισης επιχειρήσεων και έργων. Ακολουθούν ορισμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις λογισμικού που χρησιμοποιούνται συνήθως στη διαχείριση:

1. Εργαλεία διαχείρισης έργου:

 • Trello: Ένα οπτικό εργαλείο διαχείρισης έργων που χρησιμοποιεί πίνακες, λίστες και κάρτες για την οργάνωση εργασιών και έργων.
 • Asana: Πλατφόρμα διαχείρισης εργασιών, έργων και ομαδικής συνεργασίας με δυνατότητες για σχεδιασμό και παρακολούθηση έργου.

2. Εφαρμογές λίστας εργασιών και υποχρεώσεων:

 • Todoist: Ένας απλός διαχειριστής εργασιών που σας βοηθά να οργανώσετε εργασίες, να ορίσετε προτεραιότητες και να συνεργαστείτε με άλλους.
 • Wunderlist (τώρα μέρος του Microsoft To Do): Μια εφαρμογή λίστας υποχρεώσεων με δυνατότητες διαχείρισης και κοινής χρήσης εργασιών και λιστών.

3. Εργαλεία Συνεργασίας και Επικοινωνίας:

 • Slack: Μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων για ομαδική επικοινωνία, κοινή χρήση αρχείων και ενσωμάτωση με διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες.
 • Microsoft Teams: Μέρος της σουίτας Microsoft 365, προσφέρει εργαλεία συνομιλίας, τηλεδιάσκεψης, κοινής χρήσης αρχείων και συνεργασίας.

4. Λογισμικό Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM):

 • Salesforce: Μια πλατφόρμα CRM που βασίζεται σε σύννεφο για τη διαχείριση δεδομένων πελατών, πωλήσεων, μάρκετινγκ και υποστήριξης πελατών.
 • HubSpot CRM: Ένα δωρεάν εργαλείο CRM που προσφέρει δυνατότητες πωλήσεων, μάρκετινγκ και υπηρεσιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

5. Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων:

 • Tableau: Λογισμικό οπτικοποίησης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας που βοηθά στη δημιουργία διαδραστικών και κοινόχρηστων πινάκων εργαλείων.
 • Google Analytics: Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού για την παρακολούθηση της απόδοσης ιστότοπου και εφαρμογής.

6. Εργαλεία Σχεδιασμού Έργου και Διαγράμματος Gantt:

 • Microsoft Project: Λογισμικό για τη δημιουργία και τη διαχείριση σχεδίων έργων, χρονοδιαγραμμάτων και διαγραμμάτων Gantt.
 • Smartsheet: Μια πλατφόρμα συλλογικής διαχείρισης εργασιών με γραφήματα Gantt και δυνατότητες παρακολούθησης έργων.

7. Χρηματοοικονομικό και Λογιστικό Λογισμικό:

 • QuickBooks: Λογιστικό λογισμικό για μικρές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των οικονομικών, την παρακολούθηση δαπανών και τη δημιουργία οικονομικών αναφορών.
 • Xero: Λογισμικό λογιστικής που βασίζεται σε cloud που προσφέρει τιμολόγηση, μισθοδοσία και οικονομικές αναφορές.

8. Εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εργαζομένων:

 • BambooHR: Ένα λογισμικό ανθρώπινου δυναμικού για τη διαχείριση δεδομένων εργαζομένων, παροχών, ενσωμάτωσης και διαχείρισης απόδοσης.
 • Workday: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδότησης για μεσαίες έως μεγάλες επιχειρήσεις.

9. Λογισμικό διαχείρισης αποθέματος και εφοδιαστικής αλυσίδας:

 • SAP ERP: Λογισμικό προγραμματισμού πόρων επιχειρήσεων για τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος και της αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Zoho Inventory: Ένα λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων και παραγγελιών που βασίζεται σε cloud για μικρές επιχειρήσεις.

10. Διαχείριση αρχείων και εγγράφων:

 • Google Drive: Μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud και κοινής χρήσης αρχείων με δυνατότητες συνεργασίας.
 • Dropbox Business: Μια υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων που προσφέρει ομαδική συνεργασία και κοινή χρήση αρχείων.

11. Εργαλεία παρακολούθησης χρόνου και παραγωγικότητας:

 • Toggl: Λογισμικό παρακολούθησης χρόνου για παρακολούθηση ωρών εργασίας και παραγωγικότητας.
 • RescueTime: Ένα εργαλείο παρακολούθησης παραγωγικότητας που παρακολουθεί τη χρήση του υπολογιστή για ανάλυση και βελτίωση της διαχείρισης χρόνου.

12. Λογισμικό Αυτοματισμού Μάρκετινγκ:

 • HubSpot Marketing Hub: Πλατφόρμα εισερχόμενου μάρκετινγκ και αυτοματισμού για μάρκετινγκ, καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλλιέργεια δυνητικών πελατών.
 • Mailchimp: Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και αυτοματισμού μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις.

Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού, του κλάδου και των στόχων διαχείρισης. Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και η αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών.

Ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας  

Αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασίαείναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις και τις ομάδες ώστε να εργάζονται αποτελεσματικά, ειδικά στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Ακολουθούν ορισμένα δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία:

 1. Χαλαρός: Μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων για ομαδική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει κανάλια, άμεσα μηνύματα, κοινή χρήση αρχείων και ενσωματώσεις με διάφορα άλλα εργαλεία και υπηρεσίες.
 2. Microsoft Teams: Μέρος της σουίτας Microsoft 365, το Teams προσφέρει συνομιλία, τηλεδιάσκεψη, κοινή χρήση αρχείων και ενσωμάτωση με εφαρμογές του Microsoft Office.
 3. Ζουμ: Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο τηλεδιάσκεψης για τη φιλοξενία συσκέψεων, διαδικτυακών σεμιναρίων και εικονικών εκδηλώσεων. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες συνομιλίας και κοινής χρήσης οθόνης.
 4. Google Workspace(πρώην G Suite): Η σουίτα εργαλείων συνεργασίας και παραγωγικότητας της Google, όπως το Gmail, το Google Drive, τα Έγγραφα Google, τα Φύλλα Google και το Google Meet.
 5. Ασάνα: Ένα εργαλείο διαχείρισης έργου και εργασιών που περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες για ομαδική συνεργασία και επικοινωνία, βοηθώντας τις ομάδες να παραμείνουν οργανωμένες.
 6. Trello: Ένα οπτικό εργαλείο διαχείρισης έργων που χρησιμοποιεί πίνακες, λίστες και κάρτες για να βοηθήσει τις ομάδες να διαχειρίζονται εργασίες και έργα συνεργατικά.
 7. Έννοια: Ένα ευέλικτο εργαλείο χώρου εργασίας που συνδυάζει χαρακτηριστικά λήψης σημειώσεων, διαχείρισης έργου και συνεργασίας. Επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν wiki, βάσεις δεδομένων και πολλά άλλα.
 8. Basecamp: Ένα εργαλείο διαχείρισης έργου και ομαδικής συνεργασίας με λειτουργίες όπως λίστες υποχρεώσεων, κοινή χρήση αρχείων, πίνακες μηνυμάτων και προγραμματισμός.
 9. Μίρο: Μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας λευκού πίνακα για καταιγισμό ιδεών, οπτικοποίηση ιδεών και εργασία σε διαγράμματα και γραφήματα.
 10. Τζίρα: Ένα εργαλείο διαχείρισης έργου και παρακολούθησης ζητημάτων σχεδιασμένο για ομάδες ανάπτυξης λογισμικού. Βοηθά στη διαχείριση εργασιών, στην παρακολούθηση προβλημάτων και στη συνεργασία σε έργα.
 11. Δευτέρα.com: Ένα λειτουργικό σύστημα εργασίας που προσφέρει δυνατότητες για διαχείριση έργων και ροής εργασιών, παρακολούθηση εργασιών και ομαδική συνεργασία.
 12. Dropbox: Μια πλατφόρμα αποθήκευσης και κοινής χρήσης αρχείων που βασίζεται σε σύννεφο που επιτρέπει στις ομάδες να συνεργάζονται σε έγγραφα και να μοιράζονται αρχεία με ασφάλεια.
 13. Συμβολή: Ένα εργαλείο συνεργασίας από την Atlassian, έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία, την κοινή χρήση και τη συνεργασία σε τεκμηρίωση, σχέδια έργων και βάσεις γνώσεων.
 14. Yammer: Ένα εταιρικό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους υπαλλήλους να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να μοιράζονται πληροφορίες σε έναν οργανισμό.
 15. Mattermost: Μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων ομάδας ανοιχτού κώδικα που προσφέρει ασφαλή, αυτο-φιλοξενούμενα μηνύματα για ομάδες και οργανισμούς.
 16. Διχόνοια: Αρχικά σχεδιασμένο για παίκτες, το Discord χρησιμοποιείται πλέον για ομαδική επικοινωνία και συνεργασία με λειτουργίες συνομιλίας φωνής, βίντεο και κειμένου.
 17. Χαλαρές εναλλακτικές: Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων ομάδας όπως το Mattermost, το Rocket.Chat και το Riot.im που προσφέρουν επιλογές αυτο-φιλοξενίας και ανοιχτού κώδικα για ομαδική επικοινωνία.
 18. Skype για επιχειρήσεις(τώρα μέρος του Microsoft Teams): Ένα εργαλείο επικοινωνίας με δυνατότητες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, φωνής και τηλεδιάσκεψης, κυρίως για επαγγελματική χρήση.

Η επιλογή του σωστού εργαλείου ή συνδυασμού εργαλείων εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τη φύση της δουλειάς της ομάδας σας. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος της ομάδας σας, η ανάγκη για τηλεδιάσκεψη, η κοινή χρήση αρχείων, η διαχείριση έργου και η ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία όταν κάνετε την επιλογή σας.

Ψηφιακά εργαλεία για καταιγισμό ιδεών, δημιουργική σκέψη και καινοτομία  

Ο καταιγισμός ιδεών και η δημιουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της επέκτασης των επιχειρήσεων και την τόνωση της καινοτομίας. Τα λογισμικά διευκολύνουν αυτές τις διαδικασίες προτείνοντας πλαίσια, εργαλεία οπτικοποίησης και δραστηριότητες που θα εκτελεστούν μόνα τους ή από μια ομάδα.

Εδώ αναφέρουμε τα πιο σημαντικά:

 • MindMeister:Ένα δημοφιλές διαδικτυακό εργαλείο χαρτογράφησης μυαλού που επιτρέπει τη συλλογική ανταλλαγή ιδεών. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε ιδέες οπτικά, να προσθέσετε σημειώσεις και να μοιραστείτε τους χάρτες του μυαλού σας με άλλους σε πραγματικό χρόνο.
 • XMind:Ένα ευέλικτο λογισμικό χαρτογράφησης νου και καταιγισμού ιδεών που προσφέρει διάφορα πρότυπα και δυνατότητες για δημιουργία ιδεών, οργάνωση και παρουσίαση.
 • Coggle:Ένα απλό στη χρήση διαδικτυακό εργαλείο χαρτογράφησης μυαλού που επιτρέπει τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με τα μέλη της ομάδας. Είναι εξαιρετικό για τη σύλληψη και τη δόμηση ιδεών.
 • Miro:Μια πλατφόρμα ψηφιακού λευκού πίνακα που είναι εξαιρετική για συλλογικό καταιγισμό ιδεών και οπτική σκέψη. Προσφέρει διάφορα πρότυπα και ενσωματώσεις με άλλα εργαλεία.
 • Stormboard:Μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο που μιμείται τη διαδικασία τοποθέτησης αυτοκόλλητων σημειώσεων σε έναν τοίχο. Είναι ιδανικό για απομακρυσμένες συνεδρίες ομαδικού καταιγισμού ιδεών.
 • Ideaflip:Ένα οπτικό εργαλείο διαχείρισης ιδεών και ιδεών που σας βοηθά να καταγράψετε, να οργανώσετε και να ιεραρχήσετε ιδέες χρησιμοποιώντας μια απλή διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης.
 • Bubbl.us:Ένα εύχρηστο εργαλείο χαρτογράφησης μυαλού που βασίζεται στον ιστό που επιτρέπει γρήγορο καταιγισμό ιδεών και οργάνωση ιδεών σε μια ιεραρχική δομή.
 • Padlet:Ένας ευέλικτος ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συλλογικό καταιγισμό ιδεών, ανταλλαγή ιδεών και οπτική οργάνωση. Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνες και συνδέσμους.
 • Trello:Αν και είναι κυρίως εργαλείο διαχείρισης έργου, η διεπαφή που βασίζεται σε κάρτες του Trello μπορεί να προσαρμοστεί για ανταλλαγή ιδεών και οργάνωση ιδεών χρησιμοποιώντας πίνακες, λίστες και κάρτες.
 • Ideaboardz:Ένα διαδικτυακό εργαλείο συλλογικής ανταλλαγής ιδεών που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προσθέτουν και να υπερψηφίζουν ιδέες. Είναι εξαιρετικό για τη συλλογή πληροφοριών και σχολίων από μια ομάδα.
 • Lucidspark:Μια πλατφόρμα εικονικού πίνακα που υποστηρίζει καταιγισμό ιδεών και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Προσφέρει χαρακτηριστικά όπως αυτοκόλλητες σημειώσεις, εργαλεία σχεδίασης και πρότυπα.
 • Conceptboard:Μια οπτική πλατφόρμα συνεργασίας σχεδιασμένη για καταιγισμό ιδεών, οπτικοποίηση ιδεών και σχεδιασμό έργου. Είναι υπέροχο για απομακρυσμένες ομάδες.
 • Πίνακες Zoho:Ένα διαδικτυακό εργαλείο λευκού πίνακα που επιτρέπει συλλογικό καταιγισμό ιδεών και ζωγραφική. Ενσωματώνεται με άλλες εφαρμογές Zoho για απρόσκοπτη ροή εργασίας.
 • Λογισμικό διαχείρισης ιδεών και καινοτομίας:Πλατφόρμες όπως το IdeaScale και το Brightidea έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη λήψη και τη διαχείριση ιδεών για καινοτομία.
 • Συνεργατικοί συντάκτες εγγράφων:Εργαλεία όπως τα Έγγραφα Google, το Microsoft 365 και το Quip μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για συλλογικό καταιγισμό ιδεών δημιουργώντας κοινόχρηστα έγγραφα όπου τα μέλη της ομάδας μπορούν να εισάγουν και να επεξεργάζονται ιδέες.

Επιλέξτε το ψηφιακό εργαλείο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της ομάδας σας. Πολλά από αυτά τα εργαλεία προσφέρουν δωρεάν εκδόσεις ή δοκιμαστικές περιόδους, ώστε να μπορείτε να πειραματιστείτε μαζί τους πριν δεσμευτείτε σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα για τις συνεδρίες καταιγισμού ιδεών σας.

Ανακεφαλαίωση  

Ο ψηφιακός επιχειρηματικός σχεδιασμός αξιοποιεί την τεχνολογία για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και τη βελτίωση της συνολικής επιχειρηματικής αποδοτικότητας και απόδοσης σε διάφορες λειτουργίες.

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού, το να είναι κανείς με γνώμονα τα δεδομένα σημαίνει τη χρήση δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων για την καθοδήγηση της λήψης αποφάσεων και της ανάπτυξης στρατηγικής. Περιλαμβάνει τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία σχετικών δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων επιλογών που οδηγούν στην ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησης.

Τα ψηφιακά εργαλεία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση του επιχειρηματικού σχεδιασμού διευκολύνοντας τη διαχείριση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, τον καταιγισμό ιδεών, τη δημιουργική σκέψη και την καινοτομία.

Η επιλογή των σωστών δεικτών για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων που βασίζονται σε δεδομένα είναι κρίσιμης σημασίας. Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους και να είναι ικανοί να παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες. Ο αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης που βασίζεται σε δεδομένα είναι η βελτίωση της λήψης αποφάσεων, η αυξημένη αποτελεσματικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο επιχειρηματικό τοπίο.Objectives/goals:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές του ψηφιακού επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • Να έχει γνώση σχετικά με την προσέγγιση βάσει δεδομένων και τα πλεονεκτήματά της
 • Να μπορείς να αποφασίζεις πότε και ποια ψηφιακά εργαλεία θα επικοινωνείς, να συνεργάζεσαι και να είσαι δημιουργικός

Learning Outcomes:
EntreComp
Ideas & opportunities
Resources
Into action

Specific competences addressed:
Κινητοποίηση πόρων, προγραμματισμός και διαχείριση, μάθηση μέσω της εμπειρίας, κινητοποίηση άλλων, ανάληψη πρωτοβουλίας, εντοπισμός ευ
DigComp
Information and data literacy
Communication and collaboration

Specific competences addressed:
Αναζήτηση, αναγνώριση και ανάκτηση δεδομένων. Αποθήκευση και οργάνωση δεδομένων. Ερμηνεία και ανάλυση δεδομένων. Αξιολόγηση και εφαρμο
Keywords

Λογισμικό Επιχειρηματικού Σχεδίου, Ψηφιακός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Στρατηγική Προσέγγιση, Λήψη απο

Bibliography Related Glossary

 • Επιχειρηματικό σχέδιο:
  Ένα επίσημο έγγραφο που περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις οικονομικές προβλέψεις μιας επιχείρησης για μελλοντική επιτυχία.
 • Ανάλυση SWOT:
  Μια αξιολόγηση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών μιας επιχείρησης για την ενημέρωση του στρατηγικού σχεδιασμού.
 • Προσέγγιση βάσει δεδομένων:
  βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και στοιχεία για την ενημέρωση αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων ή διαδικασιών, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε διαίσθηση ή προκαταλήψεις. Δίνει έμφαση στη χρήση ανάλυσης δεδομένων και γνώσεων για την καθοδήγηση των ενεργειών και της λήψης αποφάσεων.
 • Ερευνα αγοράς:
  Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σε μια αγορά-στόχο για την κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών και των τάσεων του κλάδου.
 • KPI (Βασικός δείκτης απόδοσης):
  Μετρήσιμες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός επιχειρηματικού σχεδίου και της συνολικής απόδοσης.
 • See all terms


Related training material

Εταίροι