#

Training Dream

Možnosti financiranja EU za digitalno odpornost MSP
Feedback form    |           |   Download:
Uvod v proračun EU

Priprava prizorišča: Razumevanje finančnega okolja EU  

EU PRORAČUN: ključna sila, ki ne nadomešča, temveč dopolnjuje nacionalne proračune. Služi kot rezervoar finančnih in gospodarskih virov, ki jih institucije EU strateško razporejajo za ohranjanje gospodarstev in družb ter širijo vpliv prek nacionalnih meja. Ta finančna pomoč omogoča državam EU, da dosežejo boljše rezultate, kot bi jih dosegle samostojno.

The essence of the EU budget lies in its multifaceted support system:

 1. Dolgoročni razvojni cilji: Proračun EU usmerja sredstva v spodbujanje trajnostnega razvoja in postavlja temelje za trajni družbeni in gospodarski napredek.
 2. Varčevanje z javnimi sredstvi: Proračun EU kot (so)financer obsežnih projektov omogoča znatne prihranke javnih sredstev ter spodbuja odgovorne in učinkovite finančne prakse.
 3. Internacionalizacija najboljših praks: Proračun EU z ustvarjanjem okolja, ki spodbuja mednarodno sodelovanje, spodbuja iz menjavo najboljših praks in študij primerov prek nacionalnih meja.
 4. Pravočasna in učinkovita podpora: Proračun EU je pravočasen in učinkovit podporni sistem, ki se razširi na državljane, javne uprave in podjetja, ko je to najbolj potrebno.

Proračun EU predstavlja dinamično finančno pot, ki je strateško usklajena z dolgoročnimi cilji EU. Deluje v okviru večletnih strukturiranih ciklov, katerih cilj je zagotoviti strateško finančno upravljanje v določenih obdobjih.

Večletni strukturirani cikli se izvajajo v sedemletnih intervalih, pri čemer trenutni cikel traja od leta 2021 do 2027.

Ta ciklični pristop pri strateškem načrtovanju finančnih dejavnosti se odraža v delovanju proračuna in upravljanju sredstev v določenih časovnih intervalih, ki so prav tako ciklični - od dolgoročnega proračuna do letnega proračuna.

Učinkovito razporejanje sredstev poteka skozi naslednje korake, ki sestavljajo proces upravljanja:

PLANIRANJE

POTRDITEV

IZVAJANJE

OCENJEVANJE

Institucije EU skupaj načrtujejo finančna sredstva z uvedbo posebnih programov.

 

Proračun, ki ga načrtujejo ali zahtevajo različni upravičenci, je v postopku odobritve, ki zagotavlja skladnost s cilji EU.

 

Sredstva se razdelijo in projekti se začnejo izvajati.

 

Rezultati se nenehno ocenjujejo, da se ocenita vpliv in učinkovitost dodeljenih finančnih sredstev.

Notranjost proračunskega procesa: Dolgoročni in letni proračun  

Na podlagi razumevanja finančnega okolja EU in uvedbe povezane sedemletne cikličnosti se poglobimo v proračunski postopek in se pomikamo od dolgoročnih do letnih posledic.

Dolgoročni proračun

Ta dolgoročni proračun, znan tudi kot večletni finančni okvir, zajema sedem let in določa sredstva za porabo za kategorije in prednostne naloge EU, kot sta digitalizacija ali razvoj podeželja.Večletni finančni okvir je strateški načrt, ki usmerja pobude EU. Sedanji večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027 je usklajen s prednostnimi nalogami in dolgoročno agendo EU ter spodbuja skladnost programov in projektov.V pogajanjih o večletnem finančnem okviru sodelujejo ključne institucije EU (Parlament, Svet in Komisija), pri čemer ima Komisija ključno vlogo pri predlaganju dodelitve sredstev in zgornjih mej porabe, tokov prihodkov, odločitev o virih in zakonodaje za povezane programe financiranja.

Letni proračun

Letni proračun dopolnjuje večletni finančni okvir in obravnava posebne letne prednostne naloge na podlagi sodelovanja med institucijami EU v okviru (ponovnih) pogajanj.V sedemletnem ciklu predstavlja ključni poudarek za uskladitev kratkoročnih ciljev s širšo strategijo večletnega finančnega okvira. Kot dinamičen proces omogoča prožne odzive in se sčasoma prilagodi nastajajočim potrebam in priložnostim v posameznem letu - npr. COVID, geopolitični pretresi.Letni proračun je predmet strogega pogajalskega procesa, ki temelji na koledarju, vključuje ocene (do julija), predloge (do septembra) in stališča (do oktobra) Komisije, Sveta in Parlamenta, kar zagotavlja preglednost in prilagodljivost.

V tem celostnem okviru proračunskega postopka EU večletni finančni okvir in letni proračun delujeta skupaj in učinkovito zagotavljata ravnovesje med dolgoročno vizijo in kratkoročnimi cilji, po potrebi pa omogočata tudi prožno odzivnost.

Če se osredotočimo na cikel 2021-2027, bo dolgoročni proračun EU z instrumentom za oživitev gospodarstva NextGenerationEU dosegel 2,018 bilijona EUR (po tekočih cenah iz novembra 2020).

Dvojna sestava:

 • Večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027: 1,211 bilijona evrov
 • NextGenerationEU: 806,9 milijarde evrov

Ključni poudarki:

 • Več kot 50 % vseh sredstev je namenjenih napredku EU z raziskavami, inovacijami, pravičnim podnebnim in digitalnim prehodom ter pripravljenostjo, okrevanjem in odpornostjo, kar pomeni, da je modernizacija v ospredju.
 • 31,9 % sredstev je namenjenih obravnavi novih in okrepljenih prednostnih nalog, kar kaže na dinamičen pristop k novim izzivom
 • 30 % je namenjenih za reševanje izzivov, povezanih s podnebnimi spremembami, s poudarkom na varstvu biotske raznovrstnosti in vprašanjih, povezanih s spolom
 • 10 % porabe za leti 2026 in 2027 je namenjenih biotski raznovrstnosti
 • 20 % sredstev NextGenerationEU je namenjenih spodbujanju digitalne preobrazbe

2021-2027: posodobljen dolgoročni proračun EU, ki ga poganja NextGenerationEU

Source: European Commission, The 2021-2027 EU budget – What’s new?

 

Omogočanje prihodnosti: Naslednja generacija EU?  

…...kaj pa je naslednja generacija EU?

NextGenerationEU je instrument za oživitev gospodarstva, ki dopolnjuje večletni finančni okvir, uveden leta 2020 kot odziv na socialno-ekonomske posledice pandemije. Njegov cilj je usmeriti Evropo k raziskavam, inovacijam, trajnosti, digitalnim prehodom in splošni odpornosti.

NextGenerationEU predvideva finančni vložek v višini 806,9 milijarde EUR, od tega je 723,8 milijarde EUR namenjenih instrumentu za oživitev in odpornost (RRF), ter prispevek v višini 83,1 milijarde EUR za obstoječe programe, kot so REACT-EU, HORIZON EU itd.

RRF zagotavlja znatno podporo javnim naložbam s poudarkom na zelenih in digitalnih projektih. Ta sredstva, ki jih financira NextGenerationEU, v skupni vrednosti 338 milijard EUR v obliki nepovratnih sredstev in 385,8 milijarde EUR v obliki posojil, se usmerjajo v različne programe in med države EU kot upravičenke, tj. v nacionalni načrt za oživitev in odpornost (NRRP).

Sredstva se dodeljujejo na podlagi meril, kot so BDP na prebivalca, stopnja brezposelnosti, število prebivalcev in vpliv pandemije.

NextGenerationEU:več kot 800 milijard evrov za okrevanje Evrope

Source: European Commission, The 2021-2027 EU budget – What’s new?

Dodeljevanje sredstev: Strategije dodeljevanja proračunskih sredstev  

Kdo ima koristi od proračuna EU?

Proračun EU učinkovito organizira financiranje in strateško razdeli sredstva v kategorije porabe (postavke - za več podrobnosti glejte naslednjo diapozitivno stran) in programe, s čimer zagotavlja učinkovito podporo upravičencem na različnih področjih politike EU. Ta pristop omogoča medsektorski učinek, ki je usklajen s krovnimi cilji dolgoročnega proračuna.

Integracija s programom NextGenerationEU:

Čeprav NextGenerationEU deluje kot ločen instrument, se njegovi finančni tokovi nemoteno povezujejo s programi, vključenimi v dolgoročni proračun. Ta sinergija zagotavlja, da je učinek NextGenerationEU čim večji na različnih področjih politike.

Dvojno financiranje za ključne postavke:

Da bi okrepili njegov vpliv, več naslovov prejema sredstva iz večletnega finančnega okvira in programa NextGenerationEU. Ta skupni pristop krepi sposobnost proračuna za reševanje večplastnih izzivov in podpiranje preobrazbenih pobud.

 • Razdelek 1: enotni trg, inovacije in digitalna tehnologija
  • Raziskave in inovacije
  • Strateške investicije EU
  • Enotni trg
  • Vesolje
 • Razdelek 2: Kohezija, odpornost in vrednote
  • Regionalni razvoj & kohezija
  • Okrevanje in odpornost
  • Vlaganje v ljudi, socialno kohezijo in vrednote
 • Razdelek 3: Naravni viri in okolje
  • Kmetijstvo in pomorska politika
  • Okolje & podnebni ukrepi
 • Razdelek 4: Migracije in upravljanje meja
  • Migracije
  • Upravljanje meja
 • Razdelek 5: Varnost in obramba
  • Varnost
  • Obramba
 • Razdelek 6: Soseska in svet
  • Zunanji ukrepi
  • Predpristopna pomoč
 • Razdelek 7: Evropska javna uprava

 

Allocations per heading for 2021 to 2027 - in billion

Source: European Commission, The EU’s 2021-2027 long-term budget and NextGenerationEU – Facts and figures

Dodelitve po politikah in programih - s poudarkom na večletnem finančnem okviru

Razčlenitev večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 razkriva ciljno usmerjene dodelitve, ki spodbujajo učinkovite politike in programe.Kar 31,9 % sredstev je namenjenih kritičnim področjem, kot so raziskave, izobraževanje in varovanje meja, kar spodbuja celostni pristop k prednostnim nalogam EU.

Ob vključitvi sredstev NextGenerationEU ta delež preseže 50 % vseh sredstev, kar poudarja skupno zavezo za krepitev ključnih sektorjev za trajnostno rast in odpornost.Poleg tega je za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo zagotovljen 30,5-odstotni delež, za skupno kmetijsko politiko pa 30,9-odstotni delež. Obe politiki sta precej posodobljeni, kar je v skladu s splošnim ciljem podpiranja zelenega in digitalnega prehoda.Na desni strani je podrobna preglednica, ki prikazuje pregled dodeljenih sredstev večletnega finančnega okvira po politikah in programih ter omogoča preglednost in vpogled v strateško razdelitev sredstev.

 

Long-term budget allocation (2021-2027)

Billions

Cohesion Policy

372.6

European Regional Development Fund (ERDF)

226

Cohesion Fund (CF)

48

European Social Fund+ (ESF+)

98.5

Common Agricultural Policy (CAP)

378.5

European Agriculture Guarantee Fund (EAGF)

291

European Agricultural Fund for Rural Development (EFRD)

87.4

New and reinforced priorities

377.3

Horizon Europe

86.1

Neighbourhood, development and international Cooperation Instruments

79.5

Connecting Europe Facility

20.7

InvestEU

3

European Space Programme

14.9

Digital Europe Programme

7.6

Single Market Programme

4.2

Justice, Rights & Values

0.9

EU4Health

2.4

RescEU

1.3

Creative Europe

1.8

Erasmus+

24.6

Humanitarian Aid

11.6

Life (Climate and Environmental Action)

5.4

Just Transition Fund

8.4

Other

105

Predstavitev poti: Centralno proti decentraliziranemu financiranju  

Centralizirano financiranje

Centralizirano financiranje vključuje neposredno upravljanje in izvajanje skladov in programov s strani institucij EU. Pri tem ima Evropska komisija vodilno vlogo pri upravljanju in vodenju programov in pobud ter zagotavlja enotnost in kohezijo pri izvajanju.

Primeri:

 • Horizon Europe: Vodilni program EU za raziskave in inovacije, ki ga neposredno upravlja Komisija EU.
 • Erasmus+: Centralizirano financiranje programov izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa pod nadzorom Evropske komisije.

Decentralizirano financiranje

V nasprotju s centraliziranim financiranjem decentralizirano financiranje pooblašča države članice (in regije) za upravljanje sredstev EU v okviru deljenega upravljanja. Prevzamejo vodilno vlogo pri oblikovanju, izvajanju in nadzoru programov ter uskladijo cilje in naloge EU z regionalnimi potrebami in prednostnimi nalogami.

Primeri:

 • Skupna kmetijska politika (SKP): Države članice oblikujejo kmetijske programe, prilagojene njihovim posebnim potrebam.
 • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): Decentralizirano financiranje, ki obravnava regionalne potrebe in razlike ter spodbuja lokalne razvojne pobude

Strateško sodelovanje: Obe poti sta povezani za doseganje splošnih ciljev EU. Centralizirano financiranje poenostavlja programe po vsej EU, medtem ko decentralizirano financiranje spodbuja prilagojene pobude, ki upoštevajo edinstvenost in raznolikost lokalnih potreb.

Poglobljen vpogled v programe EU

Osredotočenost na neposredni in skupni okvir upravljanja  

V okviru neposrednega upravljanja preučimo vodilno vlogo Evropske komisije. Zavzema ključni položaj, saj je neposredno odgovorna in nadzira vse vidike izvajanja programa:

 1. Objava razpisov za zbiranje predlogov: Začetek postopka s povabilom k oddaji projektnih predlogov
 2. Ocenjevanje predloženih predlogov: Strogo ocenjevanje za zagotovitev skladnosti s cilji
 3. Podpisovanje sporazumov o donacijah: Formaliziranje zavez z uspešnimi predlagatelji projektov
 4. Spremljanje izvajanja projekta: Stalni nadzor, ki zagotavlja upoštevanje določenih smernic.
 5. Ocenjevanje rezultatov: Vrednotenje rezultatov projekta glede na vnaprej določena merila
 6. Izvajanje plačil: Omogočanje finančnih izplačil, kot je določeno.

Te obsežne naloge potekajo v okviru služb Komisije, na njenem sedežu, v delegacijah EU ali prek imenovanih izvajalskih agencij EU. Zlasti centralizirani programi, ki se izvajajo z neposrednim upravljanjem, predstavljajo približno 20 % proračuna EU za obdobje 2021-2027. Ta centralizirani pristop zagotavlja skladen in racionaliziran proces izvajanja, ki ga vodijo izključno subjekti EU brez vključevanja zunanjih tretjih oseb.

Poleg okvira neposrednega upravljanja se osredotočimo na okvir deljenega upravljanja, pri katerem se sredstva EU upravljajo skupaj z državami članicami in regijami. Ta model sodelovanja vključuje Evropsko komisijo in nacionalne organe v državah članicah, vključno z ministrstvi in javnimi ustanovami, ki skupaj nadzorujejo posamezne programe. Približno 70 % programov EU deluje v okviru te strukture deljenega upravljanja.

V okviru deljenega upravljanja imajo uprave držav članic na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ključno vlogo pri izbiri projektov za financiranje in prevzemajo vsakodnevne odgovornosti za upravljanje. Komisija EU s sinergijskim partnerstvom z državami članicami zagotavlja uspešno dokončanje projektov in učinkovito porabo sredstev.

The national website portals and programme websites provide real-time information on upcoming funding opportunities. This includes details such as the regions covered by funding calls, eligibility criteria, funding amounts, programme and EU policy objectives, and timelines.

Ključni skladi EU, ki se upravljajo v okviru deljenega okvira, so:

Celovit pregled programov financiranja EU  

Ob sklicevanju na programe EU, poudarjene v razpravi o dodelitvi sredstev (glej oddelek 1.4(3) - diapozitiv št. 11), zdaj preučimo njihovo porazdelitev po različnih medsektorskih prednostnih področjih. Vsak program je namenjen podpori različnih področij politike, kot je prikazano spodaj:

ZELENI PREHOD

 • Kohezijska politika
 • Skupna kmetijska politika
 • Sklad za pravičen prehod
 • Obzorje Evropa
 • Sklad za oživitev in odpornost
 • Program LIFE
 • Instrument za povezovanje Evrope

SPODBUJANJE NALOŽB

 • InvestEU
 • Kohezijska politika
 • Evropski sklad za trajnostni razvoj+
 • Program za enotni trg
 • Instrument za oživitev gospodarstva in odpornost

ODPRTA STRATEŠKA AVTONOMIJA

 • Evropski obrambni sklad
 • Evropski vesoljski program
 • Vojaška mobilnost
 • EU4ZdravjeObzorje
 • EvropaSkupna zunanja in varnostna politika

ČLOVEŠKI KAPITAL

 • Evropski socialni sklad+
 • Erasmus+
 • Evropska solidarnostna enota
 • Obzorje Evropa
 • Ustvarjalna Evropa

DIGITALNI PREHOD

 • Obzorje Evropa
 • Program Digitalna Evropa
 • Instrument za povezovanje
 • Evrope Kohezijska politika
 • Instrument za oživitev in odpornost

Dostop do možnosti financiranja in razpisov EU ter razpoložljivih programov EU preko SEDIA Portal – brezplačne konzultacije

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Border Management and Visa Policy Instruments (BMVI)

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Connecting Europe Facility (CEF)

Creative Europe Programme (CREA)

Customs Control Equipment Instrument (CCEI)

Customs Programme (CUST)

Digital Europe Programme (DIGITAL)

Erasmus+ (ERASMUS+)

EU External Action (RELEX)

EU4Health Programme (EU4H)

Euratom Research and Training Programme (EURATOM)

Europe Direct (ED)

European Defence Fund (EDF)

European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)

European Parliament (EP)

European Social Fund + (ESF+)

European Solidarity Corps (ESC)

Fiscalis Programme (FISC)

Horizon Europe (HORIZON)

Information Measures for the EU Cohesion policy (IMREG)

Innovation Fund (INNOVFUND)

Internal Security Fund (ISF)

Interregional Innovation Investments Instrument (I3)

Just Transition Mechanism (JTM)

Justice Programme (JUST)

Neighborhood development and international cooperation (NDICI)

Pilot Projects and Preparation Actions (PPPA)

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)

Programme for the protection of the Euro against Counterfeiting (PERICLES IV)

Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Research Fund for Coal and Steel (RFCS)

Single Market Programme (SMP)

Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)

Technical Support Instrument (TSI)

Union Anti-fraud Programme (EUAF)

Union Civil Protection Mechanisms (UCPM)

Union Renewable Energy Financing Mechanism (RENEWFM)

…and many more

 

 

Roots-like Structure of EU Funding Programmes: E+ as an Example  
Programi EU za izpopolnjevanje, ponovno usposabljanje in konkurenčnost podjetij  

Tukaj je nekaj primerov ključnih programov EU, ki so med drugim namenjeni razvoju znanj in spretnosti ter spodbujanju konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME). Ta podjetja pozivamo, naj raziščejo te dragocene priložnosti, da okrepijo svojo digitalno odpornost in ostanejo konkurenčna.

Erasmus+

Erasmus+ je vodilni program EU, ki z mednarodnim sodelovanjem spodbuja razvoj znanj in spretnosti ter zagotavlja priložnosti za delovne prakse, poklicno usposabljanje in strateška partnerstva. Njegove pobude zajemajo širok spekter, od poklicnega izobraževanja in usposabljanja do izobraževanja odraslih, ter spodbujajo usposobljeno delovno silo, ki se lahko prilagodi digitalnemu napredku.

Prednosti za MSP: Dostop do raznolikih talentov, raziskovanje mednarodnih partnerstev in izkoriščanje spoznanj za nenehno izpopolnjevanje znanj ter spodbujanje prilagodljivosti na tehnološke spremembe.

Evropski socialni sklad plus (ESS+)

Evropski socialni sklad Plus se osredotoča na socialno vključenost in zaposlovanje. Na področju razvoja znanj in spretnosti ESS+ podpira projekte, namenjene izboljšanju znanj in spretnosti delovne sile, spodbujanju vseživljenjskega učenja in zagotavljanju enakega dostopa do zaposlitvenih možnosti. Njegove pobude obravnavajo celoten spekter znanj in spretnosti, od osnovnega izobraževanja do naprednega poklicnega razvoja.

Prednosti za MSP: izkoristite možnosti financiranja za celovite programe usposabljanja, pobude za krepitev spretnosti in projekte, ki spodbujajo socialno vključenost ter prispevajo h kvalificirani in vključujoči delovni sili.

Horizon Europe – Cluster 4: Digital, Industry, and Space

Grozd 4 programa Obzorje Evropa se osredotoča na digitalno preobrazbo in inovacije. V tem sklopu programi EU podpirajo projekte, ki razvijajo digitalne spretnosti, spodbujajo inovacije v industriji in povečujejo konkurenčnost v digitalni dobi. Od pobud za raziskave in razvoj do projektov sodelovanja, ponuja celovit pristop h krepitvi konkurenčnosti podjetij.

Prednosti za MSP: izkoristite priložnosti za skupne raziskave, sodelujte v inovativnih projektih in pridobite dostop do najsodobnejših tehnologij, kar MSP postavlja v ospredje digitalne konkurenčnosti.

InvestEU

InvestEU, naslednik COSME programme za MSP, je pobuda EU za spodbujanje naložb, inovacij in ustvarjanja delovnih mest v Evropi. Deluje s posojili, jamstvi in lastniškim kapitalom ter si prizadeva za mobilizacijo zasebnih naložb za odpravo tržnih pomanjkljivosti in spodbujanje trajnostne rasti. InvestEU pokriva vrsto sektorjev, vključno z inovacijami, digitalizacijo in okoljsko trajnostjo, ter spodbuja konkurenčno in odporno poslovno okolje.

Prednosti za MSP: sodelovanje pri inovativnih projektih in pobudah z dostopom do različnih finančnih instrumentov. InvestEU podpira MSP pri pridobivanju finančne podpore za projekte, ki prispevajo k njihovi konkurenčnosti, digitalizaciji, inovacijam in trajnosti. S sodelovanjem v InvestEU lahko podjetja izkoristijo mrežo virov in priložnosti za krepitev svojega položaja na trgu.

 

Življenjski cikel standardnega projekta EU - začetek in prijava

Začetna faza na makroravni: Od projektne ideje do predloga  

Potovanje projekta EU se začne z idejo. Prvi korak vključuje zasnovo projekta, ki je skladen s prednostnimi nalogami in cilji EU. Ta zamisel se nato oblikuje v celovit uradni predlog projekta, ki ga je treba predložiti. Makroiniciativna faza prehoda od ideje do predloga je sestavljena iz različnih ključnih korakov:

 

 1. Konceptualizacija projekta:
  • opredelitev koncepta projekta, ki je skladen s prednostnimi nalogami EU
  • Opredelitev splošnih namenov, ciljev in rezultatov predlagane zamisli projekta v obliki koncepta
 2. Poglobljena analiza:
  • Ocenite izvedljivost projekta ob upoštevanju virov, časovnih rokov in morebitnih izzivov.
  • Izvedba predhodnega pregleda skladnosti projekta s cilji in nameni EU.
 3. Vključevanje partnerjev in deležnikov:
  • opredelitev in vključitev ustreznih zainteresiranih strani, vključno s potencialnimi partnerji, cilji in strokovnjaki.
  • zbiranje prispevkov in podpore za projektno zamisel s strani ključnih zainteresiranih strani
 4. Uskladitev s smernicami EU:
  • Zagotoviti, da je idejna zasnova skladna s smernicami in prednostnimi nalogami posebnega in ciljnega programa financiranja EU.
  • upoštevajte vse posebne zahteve iz razpisa za financiranje
 5. Podrobno načrtovanje projekta:
  • Razvoj podrobnega projektnega načrta z opisom specifičnih dejavnosti, mejnikov, rezultatov in časovnih okvirov.
  • oblikovanje ocene proračuna na podlagi načrtovanega projektnega načrta

Za prehod iz makroinicialne faze v pisanje predloga (in nato v njegovo predložitev) je treba obravnavati ključne dokumente, ki vodijo postopek predloga. Ti vključujejo:

 • Uredba EU: Uradna uredba, objavljena na uradnem listu Evropske unije, ki določa posebni program z elementi, kot so proračun, % financiranja, časovni razpored, financirani ukrepi itd.
 • Delovni program: celovit dokument, v katerem so navedeni strateški cilji, prednostne naloge, časovni načrt rokov, razčlenitev proračuna in posebna interesna področja za financiranje v določenem obdobju. Objavljen je na spletni strani programa.
 • Vodnik po programu: Podroben priročnik, ki omogoča poglobljen vpogled v splošno strukturo, pravila, cilje, prednostne naloge in posebne zahteve programa financiranja. Vključuje tudi merila za upravičenost in dodelitev predloga

Prijavitelji morajo te dokumente temeljito analizirati, da bi projektno zamisel uskladili z značilnostmi programa. Ključni vidiki, ki jih je treba upoštevati, so:

 • Strateška uskladitev
 • Tematska ustreznost
 • Skladnost
 • Izpolnjevanje obrazca
Proposal Development Phase: Framework and Key Elements  

Ko smo predstavili izpolnjevanje obrazca (glejte prejšnji diapozitiv - št. 21), smo že začeli govoriti o fazi, ki sledi začetni, tj. fazi pisanja predloga ali fazi razvoja.

Upoštevanje okvira "ZAKAJ, KAJ, KDO, KDAJ, KAKO" zagotavlja sistematičen in celovit pristop k razvoju predloga. Tukaj se osredotočamo na ključne elemente faze razvoja predloga:

 • Cilji – ZAKAJ:
  • Splošni cilji: Dolgoročni cilji, ki prinašajo koristi po koncu projekta, prispevajo, izboljšujejo, krepijo, olajšujejo in izvajajo
  • Posebni cilji: Dosežljivi v času trajanja projekta, na primer preizkušanje koncepta ali razvijanje novega znanja.

Nasveti:

 • povezovanje ciljev z ustreznimi evropskimi politikami, kot je Evropsko digitalno desetletje 2030.
 • predstavite, kako predlog obravnava ustrezen problemizmerite morebitni učinek/izboljšave ter jih povežite s strateškimi cilji EU in prednostnimi nalogami posebnega programa
 • opredelite mehanizme in ukrepe za izmenjavo in promocijo rezultatov, ukrepe za prevzem in potrditev s strani končnih uporabnikov
 • zagotoviti trajnost projekta: finančno, politično-institucionalno in okoljsko.
 • Rezultati – KAJ:
  • Otipljivi rezultati: Konkretni rezultati, kot so platforma, aplikacija, programi usposabljanja, publikacije, poročila itd.
  • Nematerialni rezultati: Vključujejo nove spretnosti in znanja, dokazano dodano vrednost itd.
 • Odgovornosti – KDO:
  • Sporazum projektnih partnerjev: Jasno opredeljene vloge in odgovornosti vsakega partnerja, ki so povezane z njegovim strokovnim znanjem.
  • Vključevanje zunanjih deležnikov: Vključuje vključevanje in sodelovanje zainteresiranih strani, na primer odbora za ocenjevanje zunanjega pregleda, pridruženih partnerjev itd.
 • Načrtovanje in izvedba – KDAJ & KAKO:
  • Akcijski načrt: Pripravite celovit načrt, v katerem bodo opisane naloge, faze in časovni razporedi - tudi z orodji za vodenje projektov, kot je Ganttov diagram.
  • Dodelitev proračuna: Učinkovito razporedite proračun in zagotovite, da so viri razdeljeni glede na potrebe projekta ter porazdelitev vlog in odgovornosti partnerjev.
Postopek predložitve in ocenjevanja predlogov  

Po celovitem razvoju se predlog uradno predloži prek določene platforme (uradna predložitev), kar pomeni zaključek postopka od ideje do predloga. Izpolnjen obrazec se predloži prek določene platforme, ki se razlikuje glede na posebne zahteve programa.

Hkrati se začne nov postopek: postopek ocenjevanja predlogov.

Ocenjevanje projekta: Predloženi predlog ocenijo imenovani subjekti in ocenjevalci. Ocenjevalna merila vključujejo merila, kot so jasni cilji, oprijemljivi in neoprijemljivi rezultati, odgovornosti zainteresiranih strani in strateška usklajenost.

 • Če odobren: Projekt se nadaljuje z zagotavljanjem skladnosti in izvajanjem, po povratnih informacijah ocenjevalcev pa se začnejo pogajanja o pogodbi. Projekt se začne z začetnim dogodkom in se po izvedbi zaključi s končnim poročilom o rezultatih projekta.
 • Če ni odobren: Začne se strategija revizije, ki vključuje podrobno analizo prejetih povratnih informacij in potrebne prilagoditve za izboljšanje.

Postopek pregleda obsega dve ključni fazi:

 • Revizija in povratne informacije: Faza revizije se osredotoča na izboljšanje prednosti predloga in odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih s povratnimi informacijami ocenjevalca, s čimer se zagotovi boljša predstavitev pri vseh nadaljnjih ocenjevanjih.
 • Stalno izboljševanje: Ta kritična faza poudarja prilagodljivost in zavezanost uspehu projekta; vsaka ponovitev krepi kakovost predloga in skladnost z ocenjevalnimi merili za ponovno predložitev
Povzetek  

PRORAČUN EU

V poglavju 1 se seznanite z zapletenostjo proračuna EU, dinamične finančne sile, ki je strateško usklajena z dolgoročnimi cilji. Spoznajte sedemletni večletni finančni okvir (VFO) in prožni letni proračun ter se seznanite s posodobljenim ciklom 2021-2027, ki ga poganja instrument za izterjavo naslednje generacije EU. Spoznajte dodelitev sredstev v višini 2,018 bilijona EUR s poudarkom na digitalnem in zelenem prehodu. Bodite priča vplivu proračuna EU na raziskave, inovacije in odpornost, ki spodbuja povezan, odziven in v prihodnost usmerjen finančni ekosistem.

ŽIVLJENJSKI CIKEL EU PROJEKTA

V poglavju 3 se začne standardni življenjski cikel projekta EU, od ideje do predloga, predložitve in ocene. Osvojite makroinicialno fazo in skrbno oblikujte projektne koncepte, ki so usklajeni s prednostnimi nalogami EU. V fazi razvoja predloga uporabite okvir "ZAKAJ, KAJ, KDO, KDAJ, KAKO" za jasne cilje, oprijemljive rezultate in strateško načrtovanje. Zaključite s postopkom predložitve in ocenjevanja, ki razkriva pot do odobritve projekta ali strateške revizije ter zagotavlja nenehne izboljšave za odpornost v konkurenčnem okolju financiranja EU.

PROGRAMI EU

V poglavju 2 se seznanite s programi EU in razlikujete med centraliziranim in decentraliziranim financiranjem. Odkrijte koreninsko strukturo programov financiranja in preučite njihovo porazdelitev na različnih področjih politike. Spoznajte ključno vlogo programov, kot so Erasmus+, Evropski socialni sklad+, Obzorje Evropa in InvestEU, pri izpopolnjevanju in prekvalifikaciji ter krepitvi konkurenčnosti podjetij. Uporabite portal SEDIA za brezplačna svetovanja, ki vam bodo olajšala pot do možnosti financiranja EU.Objectives/goals:

Ob koncu modula boste znali:

PRORAČUN EU

 • Razumeti referenčno okolje za proračun EU in ocenjevanje trendov do leta 2027.
 • Analizirati večletni finančni okvir (MFF), NextGenerationEU in letne proračunske postopke s povezanimi okviri upravljanja ter opredeliti njihovo vlogo pri oblikovanju politik financiranja EU

PROGRAMI EU

 • Orientirati se v raznolikem okolju programov financiranja EU in razumite njihovo strukturo, ki je podobna koreninam.
 • Oceniti posebne programe EU, ki obravnavajo izpopolnjevanje in preusposabljanje ter konkurenčnost podjetij, in se seznaniti z njihovo uporabo za MSP.

PROJEKTI EU

 • Poznavanje življenjskega cikla projekta EU, od zamisli o projektu do postopka ocenjevanja.

Learning Outcomes:
EntreComp
Ideas & opportunities
Resources
Into action

Specific competences addressed:
Opazovanje priložnosti, Mobilizacija virov, Prevzemanje pobude, Načrtovanje in upravljanje
DigComp
Information and data literacy
Problem solving

Specific competences addressed:
Pregledovanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin, prepoznavanje potreb in tehnoloških odzivov, ugotavljanje vrzeli v digitalnih kompetencah
Keywords

Proračun EU; skladi EU; cikel 2021-2027; dolgoročni proračun; letni proračun; večletni finančni okvir; NextGenerationEU; centralizirano financ

Related Glossary

 • Dotacija:
  Nepovratna sredstva so finančna sredstva, ki jih zagotovi organ financiranja, pogosto vlada ali organizacija, za podporo določenih projektov ali dejavnosti. Dotacije so običajno nepovratne in so namenjene financiranju pobud, ki so skladne s cilji in prednostnimi nalogami subjekta financiranja.
 • Posojilo:
  Posojilo je finančni dogovor, pri katerem posojilodajalec posojilojemalcu zagotovi sredstva, od katerega pričakuje, da jih bo v določenem obdobju vrnil, običajno z obrestmi. Posojila se lahko uporabijo za financiranje različnih projektov, pogoji pa se razlikujejo glede na dogovor med posojilojemalcem in posojilodajalcem.
 • BDP na prebivalca:
  BDP na prebivalca je ključni gospodarski kazalnik, ki meri povprečno gospodarsko proizvodnjo na osebo v določeni regiji ali državi. Izračuna se tako, da se bruto domači proizvod (BDP) deli s celotnim prebivalstvom. BDP na prebivalca omogoča vpogled v gospodarsko blaginjo in življenjski standard prebivalstva.
 • NRRP (nacionalni načrt za oživitev in odporno&:
  NRRP je strateški dokument, ki ga pripravijo države članice EU za dostop do sredstev iz instrumenta za oživitev in odpornost v okviru programa NextGenerationEU. V njem so opisane nacionalne strategije za oživitev gospodarstva, odpornost in reforme, ki se osredotočajo na področja, kot so zeleni prehod, digitalna preobrazba in socialna vključenost.
 • Ganttov diagram:
  Ganttov diagram je vizualno orodje za vodenje projektov, ki omogoča časovni pregled nalog, dejavnosti in mejnikov. Vodjem projektov in ekipam pomaga pri načrtovanju, razporeditvi in spremljanju napredka skozi čas ter ponuja jasen prikaz poteka dela na projektu.
 • See all terms


Related training material