Ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ για την ψηφιακή ανθεκτικότητα των ΜΜΕΚΜ
Ποιος είναι ο ρόλος του προϋπολογισμού της ΕΕ στη συμπλήρωση των εθνικών προϋπολογισμών;


Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, ποιος είναι ο σκοπός του ΠΔΠ;


Σε ποιο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται και επιβλέπει άμεσα την εφαρμογή των προγραμμάτων;


Ποιο έγγραφο παρέχει ένα λεπτομερές εγχειρίδιο με πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τους κανόνες και τους στόχους ενός προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ;


Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, εάν ένα έργο δεν εγκριθεί, ποιο είναι το πιθανό επόμενο βήμα στη στρατηγική αναθεώρησης;